Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Kazatel 12:13


Informace o nás

Jsme křesťané, následovníci Krista Ježíše

věříme, že:
- existuje jediný věčný a všemohoucí Bůh ve třech osobách - Otec, Syn a Duch svatý (Matouš 6:26; Jan 1:1,14; Skutky 5:3,4)
- Bůh je stvořitelem všech fyzických i duchovních věcí a původcem veškerého života (Skutky 17:24-26; Nehemjáš 9:6)
- Bible je Bohem inspirovaná kniha, která je jediným zdrojem autority pro člověka (2.Timoteovi 3:16-17)
- Ježíš Kristus je Boží Syn, který přišel na svět v podobě člověka, byl ukřižován a třetího dne vzkříšen z mrtvých (Jan 1:34,49; Filipským 2:5-11; Skutky 2:22-24)
- se každý člověk dopustil hříchu, potřebuje být zachráněn a jeho záchrana je možná pouze skrze oběť Ježíše Krista (1.Janův 1:8; Jan 14:6)
- proto, aby byl člověk spasen, je nutné, aby uvěřil, vyznal Ježíše jako svého Pána, činil pokání, nechal se pokřtít na odpuštění hříchů a následoval Boží vůli zjevenou v Bibli (Marek 16:16; Matouš 10:32; Skutky 2:38; Matouš 7:21; Římanům 10:9)
- v určený den (člověku nezjevený) zničí Bůh tento svět a bude soudit každého člověka za jeho vlastní skutky. Člověk pak bude buď odměněn věčným životem v nebesích s Bohem nebo odsouzen k věčnému utrpení bez Boha (Matouš 24:36-39; 2.Petrův 3:8-10; Skutky 17:31; Matouš 13:36-43; 2.Tesalonickým 1:6-10; 2.Timoteovi 4:8; Římanům 2:6-8)
- křesťané mají vytvářet společenství (shromáždění) - církev (Skutky 2:41-42)
- lokální církevní sbor je podřízen pouze autoritě Ježíše Krista a má být nezávislý na jakékoliv lidské autoritě jedince nebo skupiny lidí (Efezkým 5:23; Koloským 1:18)